ވަޒީފާތައް

128 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Business Center Corporation Limited

MVR

ކައުންސެލް ޖެނެރަލް

Business Center Corporation Limited
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސޭލްސް އެސޯސިއޭޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Customer Service Representative

Business Center Corporation Limited
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Job Center Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,935 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Officer

Business Center Corporation Limited
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސޭލްސް އެސޯސިއޭޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Counsel General

Business Center Corporation Limited
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސޭލްސް އެސޯސިއޭޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

މަސައްކަތު

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް