ވަޒީފާތައް

146 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން

MVR

Officer - Accounts Payable

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,037 ރުފިޔާ - 12,038 ރުފިޔާ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Officer - Budgeting

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,037 ރުފިޔާ - 12,038 ރުފިޔާ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސަރވިސް އެސިސްޓެންޓް - އިންޓަރން

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Safety Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
23,305 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Intern

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
20 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Building Surveyor

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
23,305 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Office Clerk

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,312 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް