ވަޒީފާތައް

14 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: LITUS AUTOMOBILES PVT LTD

MVR

Recovery Officer

Expired
MVR 7,500 - MVR 8,500
1 Vacancy
1 month ago
View

Sales Representative - Thinadhoo Automobiles Showroom

LITUS AUTOMOBILES PVT LTD
ގދ. ތިނަދޫ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,440 ރުފިޔާ - 5,771 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Representative - Naifaru Automobiles Showroom

LITUS AUTOMOBILES PVT LTD
ޅ. ނައިފަރު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,440 ރުފިޔާ - 5,771 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް
1 month ago
View

Customer Relations Officer

Expired
MVR 7,000 - MVR 8,000
1 Vacancy
1 month ago
View

Boat Crew

LITUS AUTOMOBILES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ގުޅިފަޅު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 9,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
6 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Product Coordinator

LITUS AUTOMOBILES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
6 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Customer Relations Officer

LITUS AUTOMOBILES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
4 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް