ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
4,440 ރުފިޔާ - 5,771 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
ޅ. ނައިފަރު

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
4,440 ރުފިޔާ - 5,771 ރުފިޔާ
Sales Commission
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Main Responsibilities:

- Interact with customers in a positive and confident manner to achieve given objectives.
- Assist Customers in relation to customer queries by using phone conversations and face to face discussions.
- Accepting and handling cash from products according to contract.
- Completion of sales and assigned tasks on day-to-day basis.
- Identify and asses the customer needs to achieve satisfaction.
- Provide accurate, valid, and complete information by using right methods.
- Handle customer complaints, provide appropriate solutions and alternatives within the time limits and follow up to ensure resolution.
- Follow up and update customers on requests and issues raised by customers.
- Provisioning of services where required by the campaign.
- Work as a team player and foster team spirit among work colleagues.
- Provide assistance to other team members as and when required.

Minimum Requirements:

- GCE O' Level 3 passes OR MNQF level 3 certificate in a related field
- Previous Experience in a related field will be an advantage.
- Fluent in spoken & writing Dhivehi & English.
- Adequate knowledge of customer service principles and practices.

 

- Interested candidates may send their application with CV, Copies of National ID Card and Educational Certificates to [email protected]
- Only short-listed candidates will be notified.
- For more information, please call 7916948.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • - CV
  • - Educational Certificates
  • - National ID

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އިންޖީނުލީ އުޅަނދާއި ސައިކަލުގެ ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި އަދި މަރާމާތު ކުރުން ހެދުން
މަޤާމްތައް
  • ސޭލްސް ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ރިލޭޝަންޝިޕް ބިލްޑިންގ
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
24 އޭޕްރީލު 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 އޭޕްރީލު 2024