ވަޒީފާތައް

2 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: ISLAND AVIATION SERVICES LTD

MVR

މެއިންޓެނެންސް ކޯރޑިނޭޓަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,500 ރުފިޔާ - 12,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Walk-in Interview Reservation & Ticketing Agent (Fuvahmulah)

ISLAND AVIATION SERVICES LTD
ފުއައްމުލައް ސިޓީ، ފުވައްމުލައް
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް