ވަޒީފާތައް

6 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: NORTH COAST CONTRACTORS PVT LTD

MVR

Project Manager

Expired
MVR 30,000 - MVR 40,000
1 Vacancy
2 months ago
View

Sales & Marketing Executive

NORTH COAST CONTRACTORS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ - 30,000 ރުފިޔާ
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Site Supervisor - Construction

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
5 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Manager Operations

Expired
MVR 15,000 - MVR 25,000
1 Vacancy
6 months ago
View

Administrator

NORTH COAST CONTRACTORS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
6 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Project Manager

Expired
MVR 25,000+
1 Vacancy
1 year ago
View