ވަޒީފާތައް

Site Supervisor - Construction މުއްދަތު ހަމަވެފައި

NORTH COAST CONTRACTORS PVT LTD
މުސާރަ
12,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
3

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
12,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Construction Site Supervisor

Location: Islands 

Work Experience: 3 to 5 years minimum

Education: O'level or Diploma 

Able to work for long hours and ability to lead a workforce to achieve workschedule targets

Salary: 12,000 to 20,000/- MVR Negotiable + Food and Accommodation 

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
  • ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ
މަޤާމްތައް
  • ސިވިލް ސުޕަވައިޒަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Engineering, Manufacturing and Construction
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
12 ފެބްރުއަރީ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
29 ފެބްރުއަރީ 2024