ވަޒީފާތައް

22 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: ފިއުލް އެކްސްޕްރެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

MVR

ސަފާރީ ކުރޫ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,500 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Boat Crew

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
4 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Office Assistant (Logistics Department)

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Kitchen Helper/ Cleaner

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޗް.އާރ އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ބޯޓު ކެޕްޓަން

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް