ވަޒީފާތައް

3 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: ކެނޯޕަސް މޯލްޑިވްސް

MVR

އެކައުންޓަންޓް

ކެނޯޕަސް މޯލްޑިވްސް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޑައިވިން ދޯނި ކެޕްޓަން

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެކައުންޓް އެންޑް އެޑްމިން އެސިސްޓަންޓް

ކެނޯޕަސް މޯލްޑިވްސް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް