ވަޒީފާތައް

18 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Ministry of Fisheries, Marine resources and Agriculture

MVR

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,977 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ - 12,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް ފިޝަރީޒް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,500 ރުފިޔާ - 8,200 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް ފިޝަރީޒް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

މެކޭނިކަލް އެންޖިނިއަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް ފިޝަރީޒް ޓެކްނީޝަން

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 11,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,000 ރުފިޔާ - 12,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފިޝަރީޒް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,000 ރުފިޔާ - 12,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޖެންޑާ، ނިއުޓްރިޝަން އެންޑް ސޯޝަލް އިންކުލޫޝަން ކޮންސަލްޓަންޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
17,000 ރުފިޔާ - 18,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް