ވަޒީފާތައް

10 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: AVI TECHNOLOGIES Pvt Ltd

MVR

Excavator Operator މުއްދަތު ހަމަވަނީ

AVI TECHNOLOGIES Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ

ސީނިއަރ ޓެކްނީޝަން

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސޯލަރ އިންސްޓޮލޭޝަން ޓެކްނީޝަން

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ހަފްތާ
9,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ

Electrical Engineer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
18,000 ރުފިޔާ - 25,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސޭލްސް އެންޑް މަރކެޓިންގ އޮފިސަރ

AVI TECHNOLOGIES Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސޯލާ ޓެކްނީޝަންސް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޗް އާރް އެންޑް އެޑްމިން އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Projects Engineer

AVI TECHNOLOGIES Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
18,000 ރުފިޔާ - 25,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Projects Manager

AVI TECHNOLOGIES Pvt Ltd
Male' City, Male'
Expired
MVR 18,000 - MVR 25,000
1 Vacancy
2 years ago
View