ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
9,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
9,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
Staff Health Insurance
Staff Accommodation
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • Scope of Work
  • Site survey and data collection
  • Assemble, install, and maintenance of solar photovoltaic (PV) systems
  • Compliance with site assessment and system design schematics
  • Measure, cut and assembling, and bolting structural framing and solar modules
  • Perform minor electrical work
 • Qualifications
  • Academics up to Grade 7 or 2 years’ experience in similar field
  • Ability to travel and work in remote sites
  • Physical fitness for working in challenging environments
  • Ability to climb ladders, lift solar panels repeatedly and work on sloped roofs for long hours
  • Work well in a team environment and have good communication skills
  • Experience in using power tools such as drills, cut-off etc
  • Experience in solar panel installation or roofing is an added advantage

Please forward your resume along with Educational Certificates| Employment Reference Letters

 

National ID Card| Photograph before 20th

November to; [email protected]

 

Salary: Negotiable (Based on Educational Qualifications, Experience, and Interview Assessment)

 

Selected candidate will be offered Attractive Salary, Medical Benefits, and other company Benefits

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ސާނަވީ ތަޢުލީމު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Curriculum Vitae
 • Academic Certificates
 • ID card copy
 • Police report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Engineering, Manufacturing and Construction
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
6 ނޮވެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
20 ނޮވެމްބަރު 2023