ވަޒީފާތައް

29 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Business Center Corporation Limited

MVR

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ޖޮބް ސެންޓަރ ކުޅުދުއްފުށި އައު

Business Center Corporation Limited
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
15,500 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Internal Auditor މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Business Center Corporation Limited
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Sales Associate

Expired
MVR 10,000+
1 Vacancy
1 week ago
View

ޖޮބް ސެންޓަރ އޮފިސަރ، ޅ. ނައިފަރު

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,020 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Business Development Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޖޮބް ސެންޓަރ އޮފިސަރ، ހއ. އިހަވަންދޫ

Business Center Corporation Limited
ހއ. އިހަވަންދޫ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,020 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Associate

Expired
MVR 10,000+
1 Vacancy
1 month ago
View
1 month ago
View

ޖޮބް ސެންޓަރ އޮފިސަރ، ހއ. ދިއްދޫ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,020 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޖޮބް ސެންޓަރ އޮފިސަރ، ނ. މަނަދޫ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,020 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް