ވަޒީފާތައް

194 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Business Center Corporation Limited

MVR

Customer Service Representative އައު

Business Center Corporation Limited
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ

Business Center Corporation Limited
ހއ. އިހަވަންދޫ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
14,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Business Development Officer

Business Center Corporation Limited
ގއ. ވިލިނގިލި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Business Development Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
18,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Business Development Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Associate

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Manager, Procurement

Business Center Corporation Limited
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
20,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ

Business Center Corporation Limited
ފުއައްމުލައް ސިޓީ، ފުވައްމުލައް
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ،

Business Center Corporation Limited
ހއ. އިހަވަންދޫ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް