ވަޒީފާތައް

162 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން

MVR

Director - Facilities

ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
36,250 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Facilities Supervisor

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,925 ރުފިޔާ - 12,140 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Building Service Engineer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
22,730 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Assistant Document Controller

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
14,990 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Officer - Legal

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
17,100 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
5 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Assistant Manager, Procurement

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
21,805 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
5 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Assistant Manager - Business Development

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
21,805 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
6 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Assistant Manager - Marketing

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
21,805 ރުފިޔާ
6 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް