ވަޒީފާތައް

47 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: FALIM Group Pvt Ltd

MVR

Cashier (Qrocery Store)

FALIM Group Pvt Ltd
Male' City, Male'
Expired
MVR 8,000+
1 Vacancy
1 month ago
View

Multimedia Designer

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Multimedia Designer

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ+
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Accountant

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Assistant Manager_Operations

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales & Marketing Coordinator

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Chef de Partie

FALIM Group Pvt Ltd
Male' City, Male'
Expired
MVR 15,000+
1 Vacancy
5 months ago
View

Sales Coordinator

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
5 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Multimedia Designer

FALIM Group Pvt Ltd
Male' City, Male'
Expired
MVR 12,000+
1 Vacancy
5 months ago
View

Sales Coordinator

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
5 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް