ވަޒީފާތައް

42 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD

MVR

Shop Assistant

A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

DRIVER

A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

MALE CASHIER (LOCAL)

A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Assistant, Human Resource

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Waiter

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
5 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Room Boy

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
5 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Recruitment Executive

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Waiters

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ+
5 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Cashier

A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Representative

A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް