ވަޒީފާތައް

Sales Representative މުއްދަތު ހަމަވެފައި

A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD
މުސާރަ
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

AAA Hotels & Resorts is seeking potential candidates for below vacant positions.

Sales Representative (Local)

Work location:  (Male’)

Core Duties & Requirements

 • Serves customers by selling products and meeting customer needs
 • Services existing accounts, obtains orders, and establishes new accounts by planning and organizing daily work schedule to call on existing or potential sales outlets and other trade factors
 • Adjusts content of sales presentations by studying the type of sales outlet or trade factor
 • Keeps management informed by submitting activity and results reports, such as daily call reports, weekly work plans, and monthly and annual territory analyses
 • Resolves customer complaints by investigating problems, developing solutions, preparing reports, and making recommendations to management

Candidate Profile

 • Qualification: Diploma
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Motivation for sales
 • Presentation skills
 • Negotiation
 • Minimum one-year experience in a similar field will be an added advantage
 • Computer knowledge

Compensation & Benefits

 • Salary:MVR7000-10000

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • ID card
 • Educational Certificates
 • Experience letters
 • Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ސޭލްސް ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްދިނުމުގެ ހުނަރު
 • އެކްސެލެންޓް ޕްރެސެންޓޭޝަން ސްކިލްސް
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ކޮމިއިނިކޭޝަން
 • މޯޓިވޭޝަން
 • ނެގޯސިއޭޝަން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
8 ފެބްރުއަރީ 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
18 ފެބްރުއަރީ 2022