ވަޒީފާތައް

102 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: SME DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION PVT LTD

MVR

Senior Credit Analyst

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
19,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Graphics Designer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Compliance Analyst

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
14,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Recovery Assistant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Legal Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
19,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Head of Credit

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
35,500 ރުފިޔާ - 37,500 ރުފިޔާ
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Legal officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
19,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް