ވަޒީފާތައް

4 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: NORTH COAST CONTRACTORS PVT LTD

MVR

Site Supervisor - Construction

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Manager Operations

Expired
MVR 15,000 - MVR 25,000
1 Vacancy
1 month ago
View

Administrator

NORTH COAST CONTRACTORS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Project Manager

Expired
MVR 25,000+
1 Vacancy
1 year ago
View