ވަޒީފާތައް

ވަޒިފާގެ ފުރުސަތު މުއްދަތު ހަމަވެފައި

V.B BROTHERS PVT LTD
މުސާރަ
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
4

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
މުސާރަ ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Position: Cashier / Sales Assistant 

Position Available: Four 

Nationality: Maldivian

Salary and Allowances: Negotiable

We are seeking for candidates for a retail store in Male'

Requirements:

 • Good interpersonal skills
 • Able to work long hours and odd hours
 • Able to work independently
 • Maintain proper attendance and punctuality
 • Excellent sales and negotiation sales

Qualification:

 • O'Level completed
 • Fluency in both Dhivehi and English
 • Computer literacy (typing in English)
 • Experience in a similar field

If you are challenged by the above opportunities and are a team player, please submit you CV and ID card copy on or before 20th July 2021, 4:30 pm.

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • ސީވީ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު، ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ސްޓޯރ ކޭޝިއަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
13 ޖުލައި 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
20 ޖުލައި 2021