ވަޒީފާތައް

ޓީޗަރ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

WALK TO EXCELLENCE PVT LTD
މުސާރަ
1,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ޕާރޓްޓައިމް / ކޮންޓްރެކްޓް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
5
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
1,000 ރުފިޔާ+

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ޕްރީ- ޕްރައިމަރީ އަދި ޕްރައިމަރީ އެޑިއުކޭޝަން
  • އެހެނިހެން ތައުލީމު
  • އެޑިއުކޭޝަނަލް ސަޕޯޓް ހަރަކާތްތައް
މަޤާމްތައް
  • ޓީޗަރު، ފަށާތައުލީމު / ޕްރޮފެޝަނަލް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ޕާރޓްޓައިމް
  • ކޮންޓްރެކްޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
13 ޑިސެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
23 ޑިސެމްބަރު 2021