ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
7,000 ރުފިޔާ - 9,998 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,000 ރުފިޔާ - 9,998 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

TECHNICIAN/OPERATOR OFFSET PRESS
Salary: USD 500~700 Negotiable based on education and experience. (6 months’ probation, increment based on evaluation)
Working Hours: Saturday to Thursday 8:30 – 17:00 hrs., Friday Off
Worksite:  M7 Print Pvt Ltd, M7 Tower, Ameenee Magu

Email:[email protected]           Website:http://www.m7maldives.com

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • • Resume
  • • Academic Documents
  • • School Leaving certificates
  • • ID Card Copy

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އެހެނިހެން ޕަރސަނަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް

މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލޮގިންވެލާ

ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
13 އޮކްޓޯބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 އޮކްޓޯބަރު 2021
ހުށަހެޅުމަށް