ވަޒީފާތައް

ސްޓޯރ އެސިސްޓެންޓް މުއްދަތު ހަމަވެފައި

LEO TRADING PVT LTD
މުސާރަ
7,000 ރުފިޔާ - 7,500 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
3
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,000 ރުފިޔާ - 7,500 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
  • ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި އެހީވުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • ސީވީ
  • ސެޓްފިކެޓްތައް
  • އައި.ޑީ ކާޑު
  • ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި
މަޤާމްތައް
  • ސޭލްސް ޕަރސަން، ހޯލްސޭލް އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
28 ނޮވެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
7 ޑިސެމްބަރު 2023