ވަޒީފާތައް

Store Assistant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

SEAGULL GROUP PVT LTD
މުސާރަ
7,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
  • Monitoring and controlling and minimizing spoilage and wastage of Products maintained at stores with the instructions of the Stores Keeper
  • Maintaining all the stores record
  • Storage of damaged goods till the date, the concerned official, inspects and certifies the item to be damaged, and suggests further action

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ސާނަވީ ތަޢުލީމު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV/Resume
  • Educational Certificate
  • Identity Card
  • Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
މަޤާމްތައް
  • ސްޓޯރ އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
3 އޯގަސްޓު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 އޯގަސްޓު 2022