ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
Up to 14,500 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
Up to 14,500 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

As Software Developer employee shall undertake the following functions and report directly to the Lead Software Developer, CEO and COO on all prescribed functions:

 1. Design and Development
 • Key role as a team member in the design, development, and implementation of back-end and front-end of software systems of the Company.
 • Design and develop modules to streamline the Exchange and Depository functions.
 • UI/UX implementation and revisions of existing and new software.
 • Produce and implement efficient code and technology based on current industry standards and best practices.
 • Review and revise design and content of web applications and internal applications based on discussions with the Executive Management and Operations Department.

 

 1. Research and Documentation
 • Maintain proper Technical Documentations of existing and new software.
 • Develop and maintain User Guides in collaboration with the Operations Department.
 • Contribute to the Business Requirement Documents for new software in collaboration with the Executive Management and the Operations Department.
 • Version provisioning of development code and documentations.
 • Research and understand securities trade procedures, and trading algorithms.
 • Recommend alternative technology solutions and stacks for development.

 

 1. System Administration
 • Assist in the management of third-party web services such as Google Apps and Social Media platforms.
 • Assist in employee orientation to internal systems and software.
 • Manage hardware resources for servers implemented and provisioned.
 • Troubleshoot, debug and resolve user experience issues.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ
ޢުމުރު
18 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • Academic Qualifications
 • References

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
 • ފައިނޭސްއާއި ބޭންކިންގ އާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް، އިންޝުއަރެންސް އަދި ޕެންސަން ފިޔަވައި
މަޤާމްތައް
 • ޑިޒައިނަރ، ސޮފްޓްވެއަރ
 • ޑިވެލޮޕަރ، ސޮފްޓްވެއަރ
 • އިންޖިނިއަރ، ސޮފްޓްވެއަރ
 • ޕްރޮގްރާމަރ، ސޮފްޓްވެއަރ
 • ޓެސްޓަރ، ސޮފްޓްވެއަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ޑޭޓާބޭސް ޑީޒައިން
 • ސޮފްޓްވެއަރ އަދި އެޕްލިކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި އެނަލައިސިސް
 • ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްކުރުން
 • ސްފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރިންގ
 • ޔޫ.އެކްސް ޑިޒައިން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
7 ޖުލައި 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
31 ޖުލައި 2021