ވަޒީފާތައް

Social Media Marketing & Administrative Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

BALLOTA
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 9,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 9,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

BASIC DUTIES AND RESPONSIBILITIES

 • Creating and administering content on all social media platforms, such as Facebook, Instagram, to build an audience and ensure customer engagement.
 • Design and implement social media strategy to align with business goals
 • Generate, edit, publish and share engaging content daily (e.g. original text, photos, videos)
 • Oversee social media accounts’ design (e.g. Facebook timeline cover and profile pictures)
 • Suggest and implement new features to develop brand awareness, like promotions and competitions
 • Stay up to date with current technologies and trends in social media, design tools and applications
 • Manage all promotions and advertisements
 • Other administrative works

 

JOB REQUIREMENTS

 • Minimum Certification in relevant field
 • Minimum 1 years of experience in related field
 • Be confident self-starter who is proactive, willing to learn new skills, have sense of responsibility, friendly and work independently.
 • Must be able to work under pressure 
 • Knowledge in graphic designing program such as Photoshop, Corel Draw and Illustrator.
 • Basic Photography knowledge by using the phone

WORKING HOURS

MORNING - 0900hrs - 1700hrs (BREAK TIME 1200hrs - 1330hrs)  

FRIDAY IS OFF

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ފޭރާމާއި ފައިވާނުގެ ބާވަތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ޑިޒައިނަރ، ގްރެފިކް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Business Administration and Law
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
24 މޭ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
31 މޭ 2023