ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
10,300 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,300 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާ،  ބޭފުޅުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުލުވަަލަމެވެ. 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް
ޢުމުރު
18 އަހަރު - 55 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • If you are interested, Please email the following documents to [email protected] on or before 14:00 on 20th October 2022
 • * Completed Job Application form (download link: www.gis.edu.mv/jobs)
 • * CV and attested copies of qualification certificates
 • * Experience Certificates/Documents
 • * Copy of ID card / Passport
 • * Passport-size photo

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އަމިއްލަ އަދި ސަރުކާރު ސްކޫލްތައް
 • ޕްރީ- ޕްރައިމަރީ އަދި ޕްރައިމަރީ އެޑިއުކޭޝަން
 • ސާނަވީ ތައުލީމު
މަޤާމްތައް
 • ރެޖިސްޓާޑް ނަރުސް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Education
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
16 އޮކްޓޯބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
20 އޮކްޓޯބަރު 2022