ވަޒީފާތައް

ސޭލްސް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް މުއްދަތު ހަމަވެފައި

KINAN
މުސާރަ
4,000 ރުފިޔާ - 6,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް / ޕާރޓްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
4
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
4,000 ރުފިޔާ - 6,000 ރުފިޔާ
ސޭލްސް ބޯނަސް
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

ކަސްޓަމަރުންނާއި މުއާމަލާތް ކުރުން.

އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން.

މުދާ ޑިސްޕްލޭ ކުރުމާއި ތަރުތީބު ކުރުން.

ކޭޝިއަރުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުން.

ކަސްޓަމަރ ޑޭޓަބޭސް ބެލެހެއްޓުން.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް
ޢުމުރު
18 އަހަރު - 30 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • އޯލެވަލް ސެޓްފިކެޓްސް
  • އޭލެވަލް ސެޓްފިކެޓްސް
  • ސީ ވީ
  • އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ
  • ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ފޭރާމާއި ފައިވާނުގެ ބާވަތްތައް
މަޤާމްތައް
  • ސޭލްސް ޕަރސަން، ރީޓެއިލް އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
  • ޕާރޓްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްދިނުމުގެ ހުނަރު
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
21 ޖުލައި 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
5 އޯގަސްޓު 2021