ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
5,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް / ޕާރޓްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
4
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
5,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

މާލޭ އަމީނީ މަގުގައި ހުރި ކޮސްމެޓިކް އެންޑް ރިޓެއިލް ސްޓޯރ އެއްގެ ޝޮޕްއެސިސްޓެންޓް އެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ..

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް
ޢުމުރު
18 އަހަރު - 35 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • Personal CV

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
  • ސޭލްސް ޕަރސަން، ޝޮޕް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
  • ޕާރޓްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
29 އޮކްޓޯބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
31 އޮކްޓޯބަރު 2023