ވަޒީފާތައް

ސޭލްސް އެސިސްޓެންޓް މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ARMWAYS
މުސާރަ
5,000 ރުފިޔާ - 6,500 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ޕާރޓްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
4
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
5,000 ރުފިޔާ - 6,500 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

ސަން އިން ފްރޮންޓް ފިހާރައިގެ ސޭލްސް އެސިސްޓެންޓްގެ މަގާމު

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
ޢުމުރު
18 އަހަރު - 45 އަހަރު

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި
މަޤާމްތައް
  • ސޭލްސް ޕަރސަން، ޝޮޕް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ޕާރޓްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
  • ސޭލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
16 މާރިޗު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
20 މާރިޗު 2023