ވަޒީފާތައް

ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވް މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Klasik Garments
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ޕާރޓްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • Detailed CV
  • Educational certificates
  • Reference letters
  • Id card copy
  • Police report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ފޭރާމާއި ފައިވާނުގެ ބާވަތްތައް
މަޤާމްތައް
  • ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ޕާރޓްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
20 މާރިޗު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 މާރިޗު 2022