ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
20,160 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
20,160 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

The Government of Maldives (GoM) is implementing the “Maldives: Atoll Education Development Project (AEDP) Project. The project is funded by the World Bank. The objective of the project is to increase access to education and enhance the quality of secondary education. The project is being administered by the Ministry of Education (MoE)

As part of this project MoE seeks an Individual for the position of SENIOR ACCOUNTS OFFICER (National) to assist in all financial management aspects of the project.

More information on gazzet:

https://www.gazette.gov.mv/iulaan/242205

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • • Expression of Interest
 • • Curriculum Vitae
 • • Copy of National ID Card/Passport
 • • Accredited copies of Academic Qualifications
 • • Copies of Employment /Job reference letters (The start and end dates should be clear)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ލީގަލް އަދި އެކައުންޓިންގެ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
 • އެކައުންޓެންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Education
 • Business Administration and Law
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެކައުންޓިންގ ސްކިލްސް
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
 • މެނޭޖްމެންޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
25 މޭ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
1 ޖޫން 2023