ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
12,719 ރުފިޔާ+
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
12,719 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

https://www.gazette.gov.mv/iulaan/255283

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
29 އޯގަސްޓު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
6 ސެޕްޓެމްބަރު 2023