ވަޒީފާތައް

Sales Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

MARINE VIBE PVT LTD
މުސާރަ
9,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
9,000 ރުފިޔާ+
- Medical Insurance
- Performance related pay benefits and incentives
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 1. Ability to work under pressure
 2. Previous work experience will be an added advantage
 3. Computer skills with knowledge of Microsoft Excel, POS Systems, and related software
 4. Ability to deliver products to customer location if required
 5. Ability to Resolve customer complaints, guide them and provide relevant information
 6. Excellent verbal and written communication skills in Dhivehi and English
 7. Excellent time keeping and attendance record
 8. Ability to multi-task, set priorities and manage time efficiently
 9. Pleasant personality
 10. Have a valid driving license

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް
ޢުމުރު
18 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • ID card
 • CV
 • Educational certificates
 • police report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
 • އޮފިސަރ، ސޭލްސް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
28 މާރިޗު 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
4 އޭޕްރީލު 2024