ވަޒީފާތައް

Sales Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Centurion Transport Solutions Pvt Ltd
މުސާރަ
6,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
6,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Candidate may be required to work either in Head office or in the showroom. 

(Please ensure the listed 'required documents' are attached while applying)

Requirements:

Min GCE O'level with credit pass in Maths & English

Experience in using Quickbooks will be an added advantage

must be able to work in shift duty if required

must be a customer oriented person

 

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
ޢުމުރު
20 އަހަރު - 45 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • ID Card
  • CV
  • Educational Certificates
  • Experience letters
  • Passport size photo
  • police verification certificate

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި
މަޤާމްތައް
  • ސޭލްސް ކޯޑިނޭޓަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
2 އޮކްޓޯބަރު 2022