ވަޒީފާތައް

Sales & Marketing Representative މުއްދަތު ހަމަވެފައި

4 PALS MALDIVES PVT LTD
މުސާރަ
7,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,000 ރުފިޔާ+
Petrol allowance
Phone allowance
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are looking for an enthusiastic and energetic candidate to join our sales team.
The candidate will be responsible to market and distribute the products to the local and island market.

Excellent negotiation skills and ability to close sales will be considered as an added advantage.

This post is basically a field post and the candidate will require to spend time in the field. Candidates holding drivers' licence will be given preference.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް
ޢުމުރު
20 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • Please send in your most recent resume/CV
  • Copy of your ID card
  • Educational Certificates
  • Reference letters from your past experiences (if any)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
މަޤާމްތައް
  • ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ އެގްޒެކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ނެގޯޝިއޭޓިންގ
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
24 ނޮވެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ނޮވެމްބަރު 2022