ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
10,500 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,500 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
Sales Commission.
Store discounts from all outlets under the Co-Load group (Ace Hardware & Color Bank).
Training opportunities provided to grow and build a career in the retail industry.
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • Supporting the team in executing the company’s sales and marketing operations.
 • Conducting advertising and promotional campaigns for products.
 • Liaising with Graphic Designers on the creation of visual media.
 • Conducting customer satisfaction surveys, evaluating, and compiling reports.
 • Participating and contributing to the department’s market research operations.
 • Marketing the company’s products on all approved platforms.
 • Communicating with customers via phone, email, and through social media platforms.
 • Identifying and generating sales leads.
 • Scheduling and meeting with prospective clients and promoting products.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިންޖީނުލީ އުޅަނދާއި ސައިކަލުގެ ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި އަދި މަރާމާތު ކުރުން ހެދުން
މަޤާމްތައް
 • ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ އެގްޒެކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Business Administration and Law
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާގެ ޒަރިއްޔާއިން މުޢާމަލާތު ކުރުން
 • ކްރިއޭޓިވް ރައިޓިންގ
 • އެކްސެލެންޓް ރިޓަން ކޮމިއިނިކޭޝަން ސްކިލްސް
 • ޖެނެރަލް މާކެޓިންގ ސްކިލްސް
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ސްކިލްސް
 • ސޯޝަލް މީޑިއާ މާކެޓިންގ އަދި ޕެއިޑް ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޑްވަޓައިޒިންގ
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް
 • ލިޔުމުން މުއާމަލާތްކުރުން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
5 އޮކްޓޯބަރު 2022