ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ - 150,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ - 150,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • Manage relationships with customers by initiating, planning, and executing activities
 • Respond to customer inquiries, concerns, and complaints
 • Contributing to the development of marketing strategies
 • Implement the day to day sales operation in accordance with the
  established sales process
 • Assist with other admin works

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • - CV
 • - Educational certificate copies
 • - National Id Card copy
 • - Police Certificate

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
މަޤާމްތައް
 • ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ އެގްޒެކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Information and Communication Technology (ICT)
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
6 ޖޫން 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
20 ޖޫން 2024