ވަޒީފާތައް

Sales Executive - Corporate Sales މުއްދަތު ހަމަވެފައި

MEGACHIP ELECTRONICS PVT LTD
މުސާރަ
11,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
11,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
Salary Negotiable based on qualifications and experience.
Training Opportunities
Friendly Work Culture
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Responsibilities 

 • Responsible for ICT Solution sales, achieve set sales targets and objectives. 
 • Responsible for Sales-Walking/SMB Customer 
 • Search and create new business development of customers. 
 • Present and convey solutions and services best suitable to customer’s business objectives in proposals and presentation. 
 • Responsible for tender management, quotation, and proposal generation. 
 • Ability to gain familiarity with the IT industry, and stays updated on trends and innovative products 
 • Work Experience in the field will be an advantage. 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • National Identity Card / Passport
 • Updated CV
 • Relevant educational certificates
 • Email: [email protected]
 • Contact: 3338989

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
 • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
 • ހެޑް އޮފީސް މެނޭޖްކުރުމާއި ؛ މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
 • ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Information and Communication Technology (ICT)
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އިފެކްޓިވް ޓީމްވޯކް
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • މަލްޓިޓާސްކިންގ
 • އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްކިލްސް
 • ސޭލްސް
 • ސޭލްސް ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
 • ޓީމްވޯކް / ކްލަބޮރޭޝަން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
17 ޖެނުއަރީ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
24 ޖެނުއަރީ 2024