ވަޒީފާތައް

Sales Associate މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Roknet
މުސާރަ
9,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
9,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We’re looking for an energetic Sales Associate to drive our sales operations at our Showroom. 
 
We prefer candidates who are: 

 • Fluent in English and Dhivehi. 
 • Good at email communication. 
 • Customer-service oriented. 
 • Skilled in sales and inventory management. 
 • Experienced in sales or related fields. 
 • Have an IT background (added advantage).

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV, certificates and any reference letters.

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
މަޤާމްތައް
 • ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Information and Communication Technology (ICT)
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްދިނުމުގެ ހުނަރު
 • ސޭލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
19 އޮކްޓޯބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 އޮކްޓޯބަރު 2022