ވަޒީފާތައް

Sales Assistant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

M7 PRINT PVT LTD
މުސާރަ
3,000 ރުފިޔާ - 5,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ޕާރޓްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
3,000 ރުފިޔާ - 5,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

SALES ASSISTANT
Operating a variety of printer, binding and laminating are required, and knowledge of CorelDraw or Photoshop is advantageous.
Excellent interpersonal and Communication skill. 
Working Hour: 0430pm-1030pm 
Worksite:  M7 Bookstore (Hulhu male’ store), Maldives 
Email: [email protected]         

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • • Resume
  • • Academic Documents
  • • School Leaving certificates
  • • ID Card Copy

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އެހެނިހެން ޕަރސަނަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
  • ސޭލްސް ޕަރސަން، ޝޮޕް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ޕާރޓްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
3 މާރިޗު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
9 މާރިޗު 2022