ވަޒީފާތައް

ރީޓެއިލް މެނޭޖަރ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Pepper Oak
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

POSITION: RETAIL MANAGER

We are seeking a suitable candidate for the position of RETAIL MANAGER for a convenience store in Amin Avenue Oak Tower, Hulhumale’.

Responsibilities:

 • Deliver excellent service to ensure high levels of customer satisfaction
 • Dealing with customer queries and complaints in a professional manner
 • Maintain store staff by recruiting, selecting, orienting, and training new staff
 • Motivate sales team to achieve targets by training and mentoring staff
 • Ensure store compliance with health and safety regulations
 • Develop and arrange promotional material and displays
 • Oversee inventory levels, place new orders, and perform quality assurance of merchandise on a regular basis
 • Dealing with suppliers and issue purchase orders
 • Coordinate daily staffing and staffing schedules
 • Prepare reports on buying trends, customer requirements and profits

 

Requirements / Qualification:

 • Minimum completed GCE O’ level
 • Proven experience of at least 2 years as a retail manager or related field 
 • Analytical mind and familiarity with data analysis principles
 • Excellent communication skills in both Dhivehi and English language
 • Strong leadership and customer management skills
 • Excellent knowledge of retail management best practices
 • Customer service-oriented with in-depth knowledge of basic business management processes
 • Excellent knowledge of retail management software (eg: QB POS)

 

Salary & Benefits:
MVR 8,000 - 12,000 based on qualification and experience

 

Interested candidates may send their CV to [email protected] before 27th May 2021 14:00HRS.

If you have any queries, please feel free to call 330 1022

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • ސީވީ، އައިޑީ ކާޑު / ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ / ޕޮލިސް ރިޕޯޓް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ރީޓެއިލް މެނޭޖަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްދިނުމުގެ ހުނަރު
 • އެކްސެލެންޓް ރިޓަން ކޮމިއިނިކޭޝަން ސްކިލްސް
 • ހިއުމަން ރސޯސް މެނޭޖްކުރުން
 • ޕްރޮކިއުމަންޓް
 • ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް
 • ސޭލްސް ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
20 މޭ 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
27 މޭ 2021