ވަޒީފާތައް

Procurement Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

BIZTECK PVT LTD
މުސާރަ
6,500 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
6,500 ރުފިޔާ+
FOOD ALLOWANCE
FUEL ALLOWANCE
ATTENDANCE
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are looking for an astute procurement officer to oversee purchasing activities and ensure that purchased items are both cost-efficient and of high quality. The procurement officer's responsibilities include maintaining positive supplier relations, evaluating supply options, purchasing, preparing invoices, and maintaining accurate records.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CERTFICATES OF ACHIVEMENT ,
 • O' LEVEL / A-LEVEL RESULTS
 • HIGHER STUDIES ACHIEVEMENTS

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ސުވެނިއަރސް އަދި ގުޅުންހުރި މުދާ
މަޤާމްތައް
 • ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެނަލިޓީކަލް ސްކިލްސް
 • ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • އެކްސެލެންޓް ނެގޯޝިއޭޝަން ސްކިލްސް
 • އެކްސެލެންޓް ވާބަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސް
 • ސްޓްރެޓެޖިކް ތިންކިންގ
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
3 އޮކްޓޯބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
6 އޮކްޓޯބަރު 2021