ވަޒީފާތައް

Procurement & Logistics Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Silver Sands Pvt Ltd
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

JOB OPPORTUNITY

PROCUREMENT AND LOGISTICS OFFICER

SILVER SANDS IS THE LEADING DIVE AND WATER SPORTS OPERATOR IN UPMARKET RESORTS IN THE MALDIVES CURRENTLY MANAGING 13 CENTERS. WE ARE ALSO MANAGING EVO HOME, EVO FLOORING, EVO SOLUTIONS AND SEA GEAR SHOWROOMS AND AN INBOUND TRAVEL BUSINESS.

WE ARE LOOKING FOR A HIGHLY MOTIVATED, ENERGETIC AND SELF-DISCIPLINED TEAM MEMBER TO JOIN OUR HEAD OFFICE.

THIS POSITION IS AVAILABLE FROM SEPTEMBER 2023.

KNOWLEDGE, SKILLS & ABILITIES REQUIRED

• 1 year experience and knowledge in Micros Materials Control Software will be an added advantage.

• Ability to analyze and solve problems.

• Ability to establish and maintain effective working relationship with other employees.

• Able to multi-task & meet multiple deadlines.

• Preferably exposure to multi-cultural workforce

• Communicate fluently in both English and Dhivehi

• Familiar Microsoft Office Suite

QUALIFICATIONS: O' LEVEL

SALARY:

We offer a remuneration package of MVR 10,000/- to MVR 11,000/- per month, inclusive of allowances, depending on your experience and qualifications.

Closing date for applications is the 12th September 2023.

Interested candidates please send completed resume with certificate copies and ID card copy to [email protected]

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
  • ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • މުވާސަލާތުކުރުން
  • ޓީމްވޯކް
  • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
12 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
12 ސެޕްޓެމްބަރު 2023