ވަޒީފާތައް

Personal Assistant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

M7 PRINT PVT LTD
މުސާރަ
9,000 ރުފިޔާ - 11,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
9,000 ރުފިޔާ - 11,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Personal Assistantx1

Salary: MVR 9000- MVR 11,000 Negotiable based on education and experience. (3 months’ probation, increment based on evaluation)

Working Hours: Sat-Thurs 8:30 – 17:00 hrs. 1 day off in a week.

Email your application to [email protected]

Due Date: 01st August 2022

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • • Resume
  • • Academic Documents
  • • School Leaving certificates
  • • ID Card Copy

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އެހެނިހެން ޕަރސަނަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
  • ޕާރސަނަލް އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
24 ޖުލައި 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
1 އޯގަސްޓު 2022