ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ+
Annual Leave, FRL, Ramadan Bonus etc.
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

As an Officeer, HR the individual will be ensurinf the smooth execution of varius HR relarted functions include: 

- Ensure well-beign of employees

- Deal with  work permit medicals, insurances, licenses, pasport renewal, document attestation.

- Staff accomodation arrangements and inspection

- Employee arrival and departure arrangements ect.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް
ޢުމުރު
20 އަހަރު - 40 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Resume | Academic Documents | Referrals | National ID Copy | Recent PP size photo
 • Email [email protected]

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • އެކޮމޮޑޭޝަން- އެހެނިހެން
 • ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ޚިދުމަތް
 • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
 • ޓޫރިސްޓު ހޮޓާ
މަޤާމްތައް
 • ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Health and Welfare
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އިފެކްޓިވް ޓީމްވޯކް
 • އަވަސް ފަރުވާ އާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
 • ޕީޕަލްސް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
9 މޭ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
16 މޭ 2024