ވަޒީފާތައް

Officer - Accounts & Audits މުއްދަތު ހަމަވަނީ

M.H.P.A L.L.P
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ+
Private Health Insurance
Professional Training & Development
Annual Bonus
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

WE ARE HIRING

OFFICER - ACCOUNTS & AUDITS

Requirements:

- Maldivian Nationality

- Minimum O level / A level in Accounting & Finance

- 1 year working experience

- Microsoft Office skills

- Pleasant Personality

Send your CV, work experience letters, academic certificates & ID card copy to:

[email protected]

[email protected]

Work Hours

8:30AM - 4:00PM Sun - Thurs

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • - CV
 • - Work experience letters
 • - Academic Certificates
 • - ID card copy
 • - Police Certificate

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ލީގަލް އަދި އެކައުންޓިންގެ ޚިދުމަތް
 • އެހެނިހެން ޕްރޮފެޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އަދި ޓެކްނިކަލް އެކްޓިވިޓީސް
މަޤާމްތައް
 • އެކައުންޓެންޓް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ބޭސިކް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ސްކިލްސް

މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލޮގިންވެލާ

ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
22 ޖުލައި 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
25 ޖުލައި 2024
އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް