ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
4,000 ރުފިޔާ - 6,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް / ކޮންޓްރެކްޓް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
3
ރަށް
އައްޑޫ ސިޓީ، މީދޫ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
4,000 ރުފިޔާ - 6,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

ރާނާ ސިމެންޓު ޖެހުމާއި ޓައިލްސް ޖެހުން.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
ޢުމުރު
18 އަހަރު - 40 އަހަރު

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ޓޫރިސްޓު ހޮޓާ
  • ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް
މަޤާމްތައް
  • މޭސަން ސްޓަކޯ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
  • ކޮންޓްރެކްޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
5 ޖޫން 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
31 ޖުލައި 2022