ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
21,140 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
21,140 ރުފިޔާ+
The selected candidate will be offered a competitive salary, service charge, training, and self-development opportunities, Group Health Insurance, and free passage fare at annual leave as per company policy amongst other benefits.
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Kaimoo Head Office

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • 1. Police Report
 • 2. Cv and ID copies
 • 3. Educational Certificates
 • 4. Job Reference Letters
 • 5. PP Size photo

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
 • ޓޫރިސްޓު ހޮޓާ
 • ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް
 • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
 • ސްޕެޝަލިސްޓް، ވޯކްފޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކޯޕަރޭޓް ޓްރެއިނިންގ
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
5 ޖުލައި 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
12 ޖުލައި 2023