ވަޒީފާތައް

Market Developer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

EURO MARKETING PVT LTD
މުސާރަ
10,700 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,700 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 1. Daily route visits
 2. Meeting or exceeding sales Target.
 3. Negotiating and following with orders from designated customers.
 4. Preparing weekly and monthly reports.
 5. Coordinating sales efforts with marketing programs.
 6. Obtaining deposits and balance of payment from designated customers. (credit terms, products, prices, and availability of products).
 7. Visiting customers and potential customers to evaluate needs or promote products and services.
 8. Team Player
 9. Able to work in flexible hour

Must have:

1. Must have valid driving license

2. Must have own motorcycle

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Cover letter
 • CV
 • ID copy
 • Copy of educational certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ބޭސިކް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • ސޭލްސްފޯސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
4 ފެބްރުއަރީ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 ފެބްރުއަރީ 2024